Si të arrini në qielli

- - Si ta kuptoni se do të shkoni në qielli

- - Kush do të lejohet të hyjë në qielli

- - Kërkesat e Zotit që ne njerëzit të hyjmë në qielli

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ndoshta po pyesni se çfarë kërkesash ka Perëndia që ne të shkojmë në qiell.

Zoti është Ai që vendos se kush do të hyjë në qiell.

Dhe Ai përdor kërkesat që Ai ka vendosur në Biblën e Shenjtë.

Zoti thotë te Romakëve 3:23 - "sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e arrijnë lavdinë e Perëndisë".

Çdo njeri dështon dhe nuk mund të hyjë në lavdinë e Perëndisë në qiell për shkak të mëkateve tona.

Zoti duhet t'i ndëshkojë njerëzit përjetësisht në ferr për çdo mëkat që ata bëjnë në jetën e tyre.

Por Perëndia tani ju ofron një mundësi, që t'ju falen të gjitha mëkatet dhe të faleni nga ndëshkimi i përjetshëm në ferr.

Tek Gjoni 3:16, Perëndia përshkruan mënyrën që Perëndia ka siguruar.

Gjoni 3:16 -
"Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që kushdo që beson në të të mos humbasë, por të ketë jetën e përjetshme."

Perëndia na do aq shumë sa që dërgoi Birin e Tij të përsosur, Jezu Krishtin, i cili ishte pa mëkat, që të vdiste në kryq, për të marrë ndëshkimin për mëkatet e atyre personave që besojnë në Jezusin.

1 Korintasve 15:3 - 
"Sepse atë që mora, ju thashë si të parësore: që Krishti vdiq për mëkatet tona sipas Shkrimeve, 4 se u varros, se u ringjall të tretën ditë sipas Shkrimeve."

Jezusi ishte i suksesshëm në pagimin e dënimit për mëkatet, nëpërmjet flijimit të Tij në kryq, dhe si dëshmi e kësaj, Ai u ringjall nga të vdekurit në ditën e tretë.

Veprat e Apostujve 16:31 -
"Ata u përgjigjën: "Beso në Zotin Jezus dhe do të shpëtohesh - ti dhe familja jote.""

Veprat e Apostujve 4:12 - "Shpëtimi nuk gjendet tek askush tjetër, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve me anë të të cilit ne duhet të shpëtohemi."

Nëpërmjet Jezusit, Perëndia tani po ju ofron shpëtimin, i cili po falet përgjithmonë nga ndëshkimi i përjetshëm në ferr dhe në vend të kësaj po hyn në qiell për të jetuar përjetësisht me Perëndinë.

A jeni gati të besoni në Jezu Krishtin, se Ai vdiq në kryq për të paguar ndëshkimin për mëkatet tuaja dhe se Ai u ringjall nga të vdekurit në ditën e tretë?

Nëse po, ju mund ta shprehni këtë në lutje ndaj Zotit tani dhe duhet të jeni të sinqertë.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

     I dashur Zot, e di që jam mëkatar dhe se meritoj ndëshkimin e përjetshëm.   Por pikërisht tani besoj në Jezusin, se Ai vdiq në kryq për të marrë dënimin për mëkatet e mia dhe se Ai u ringjall nga të vdekurit në ditën e tretë.   Prandaj të lutem më fal mëkatet e mia, nëpërmjet vdekjes flijuese të Jezusit në kryq, në mënyrë që të kem jetën e përjetshme në qiell.   Faleminderit.   Amin.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Nëse e keni vendosur vërtet besimin tuaj në Jezu Krishtin tani, atëherë sipas Perëndisë në Biblën e Tij të Shenjtë, ju keni jetën e përjetshme në qiell, që nga ky moment e tutje përgjithmonë.

Tani që keni jetën e përjetshme në qiell që është falas nga Jezusi, do të dëshironi të studioni dhe të mësoni atë që Perëndia mëson në Dhiatën e Re të Biblës së Shenjtë, në mënyrë që të rriteni dhe të piqeni në këtë besim.

Jezusi vdiq për ty.

Pra, tani në mirënjohje, ju duhet të përpiqeni të jetoni për Të.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ky dokument është nga faqja e internetit  www.believerassist.com.

Një lidhje në faqen e internetit - në anglisht.

Vargjet e Shkrimit u përkthyen nga  New International Version.