An bɛ se ka taa sankolo la cogo min na

- - Cogo min na i bɛ se k’a dɔn ko i bɛ taa sankolo la

- - Min na sɔn ka don sankolo la

- - Ala ka wajibiw anw hadamadenw ka don sankolo la

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I bɛ se k’i yɛrɛ ɲininka Ala ye wajibi jumɛnw de ɲini an fɛ walisa an ka taa sankolo la.

Ala de bɛ a latigɛ jɔn bɛ don sankolo la.

Wa, a ye wajibi minnu sigi Bibulu senuma kɔnɔ, a bɛ baara kɛ ni olu ye.

Ala ko Romkaw 3:23 la "k'a masɔrɔ bɛɛ ye jurumu kɛ ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la".

Mg b b dɛsɛ, wa a tɛ se ka don Ala ka nɔɔrɔ la sankolo la an ka jurumuw kosɔn.

Ala ka kan ka mgw ɲangi badaa-badaa jahanama la, u b jurumu o jurumu k u ka namaya la.

Nka Ala b cogo di i ma sisan - walisa i ka jurumuw b yafa i ma, ani ka yafa i ma ka b ɲangili banbali la jahanama la.

Yuhana 3:16 la, Ala bɛ sira ɲɛfɔ o Ala ye min di.

Yuhana 3:16
"Katuguni Ala ye diɲɛ kanu kosɛbɛ fo a ye a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ".

Ala b an kanu kosebe fo a ye a Denk dafalen, Yesu Krisita ci, jurumu si tun t min na, ka sa gengenjiri kan, ka o mgw ka jurumuw ɲangili ta, minnu b da Yesu la.

1 Kɔrɛntekaw 15:3 "Ne ye min sr, ne ye o lase aw ma, k'a to Krisita sara an ka jurumuw kosɔn ka kɛɲɛ ni Kitabu ye -,4 ko a su donna, ko a kununna a tile sabanan don ka kɛɲɛ ni Kitabu ye".

A ka tr ni a ka saraka f gengenjiri kan, Yesu ye sr.   A ye jurumuw ɲangili sara, ani a kununna ka b suw cma tile sabanan don, i n'a fɔ a ka ɲɛtaa dalilu.

Kɛwalew 16:31
"U y'a jaabi ko: "I ka da Matigi Yesu la, i na kisi--i ni i ka somɔgɔw"".

Kɛwalew 4:12 "Kisili tɛ sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ la, katuguni tɔgɔ wɛrɛ tɛ sankolo jukɔrɔ min dira mɔgɔw ma, an ka kan ka kisi min fɛ".

Yesu barika la, Ala b kisili di i ma sisan, o min ye ka yafa kudayi ka b ɲangili banbali la jahanama la ani o nɔ na, ka don sankolo la ka ɲɛnamaya kɛ badaa Ala fɛ.

Yala i labɛnnen don ka i ka danaya da Yesu Krisita la, ko a sara gengenjiri la walisa ka aw ka jurumuw ɲangili sara, ani ko a kununna ka b suw cma tile sabanan don wa?

N’o don, i bɛ se k’o fɔ Ala delili fɛ sisan, wa i ka kan ka kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye.

* * * * * * * * * * 

     Ala kanulen, ne ba dn ko ne ye jurumut ye, ani ko ne ka kan ni ɲangili banbali ye.   Nka sisan yɛrɛ, ne dalen bɛ Yesu la, ko a sara gengenjiri kan walisa ka ne ka jurumuw ɲangili ta, ani ko a kununna ka bɔ suw cɛma a tile sabanan don.   O la sa, i ka yafa ne ka jurumuw ma, Yesu ka saraka saya barika la gengenjiri kan, walisa ne ka namaya banbali sr sankolo la.   A' ni cɛ.   Amiina.

* * * * * * * * * *

Ni i ye i ka danaya da Yesu Krisita la ti la sisan, o tuma ka k ni Ala ye a ka Bibulu senuma la, i ye namaya banbali sr sankolo la, k'a ta nin waati la ka taa fo badaa.

Sisan, i ye namaya banbali sɔrɔ sankolo la min tɛ sara ka bɔ Yesu yɔrɔ, i na a fɛ ka o kalan ani ka o waleya Ala bɛ min kalan Bibulu senuma layidu kura kɔnɔ, walisa i ka se ka bonya ani ka kɔgɔ o danaya in.

Yesu sara aw kosɔn.

O la sa sisan, waleɲumandɔn na, i ka kan k'a ɲini ka ɲɛnamaya kɛ a ye.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nin sɛbɛn in bɔra siti in na  www.believerassist.com.

Siti in ka ladɛrɛsi dɔ - Angilɛkan na.

Sɛbɛnniw tɛmɛsiraw bamanankanna ka bɔ   New International Version   la .