Unsaon pag-adto sa Langit

- - Pagkat-on unsaon pag-adto sa langit

- - Kinsa ang tugotan nga makasulod sa langit

- - Ang mga kinahanglanon sa Dios alang kanatong mga tawo aron makasulod sa Langit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tingali nahibulong ka kung unsa ang mga kinahanglanon sa Dios alang kanato aron makaadto sa Langit.

Ang Dios mao ang Usa nga nagbuot kon kinsa ang makasulod sa Langit.

Ug Iyang gigamit ang mga kinahanglanon nga Iyang gitukod diha sa Balaang Bibliya.

Sa Roma 3:23, ang Dios nag-ingon
Kay ang tanang mga tawo nagpakasala ug dili takos atubangan sa Dios.

Ang matag tawo mapakyas, ug dili makasulod sa himaya sa Dios sa Langit tungod sa atong mga sala.

Kinahanglang silotan sa Diyos ang mga tawo hangtod sa hangtod sa impiyerno sa matag sala nga ilang nahimo sa ilang kinabuhi.

Apan ang Dios naghimo ug usa ka tanyag alang kanimo, aron mapasaylo ang tanan nimong mga sala, ug mapasaylo sa walay kataposang silot didto sa impiyerno.

Sa Juan 3:16, gihulagway sa Dios ang paagi nga gitagana sa Dios.

Juan 3:16
Kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibotan, mao nga gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron nga si bisan kinsa nga motuo kaniya dili malaglag kondili makaangkon hinuon ug kinabuhi nga walay kataposan.

Ang Dios nahigugma kanato pag-ayo nga Iyang gipadala ang Iyang hingpit nga Anak, si Jesu-Kristo, kinsa walay sala, aron mamatay sa krus, aron sa pagkuha sa silot alang sa mga sala niadtong mga tawo nga mituo kang Jesus.

1 Corinto 15:3 Gitudlo ko kaninyo ang labing mahinungdanon nga mga butang nga akong natun-an: nga si Jesu-Cristo namatay aron maluwas kita sa silot tungod sa atong mga sala. Ug kini sumala sa Kasulatan. 4 Gilubong siya ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, sumala usab sa Kasulatan.

Nagmalampuson si Jesus sa pagbayad sa silot sa mga sala, pinaagi sa Iyang sakripisyo sa krus, tungod kay nabanhaw Siya gikan sa mga patay sa ikatulo ka adlaw.

Binuhatan 16:31
Mitubag sila si Pablo, “Tumuo ka kang Ginoong Jesus ug maluwas ka ug ang imong panimalay.””

Binuhatan 4:12 “Wala nay lain pa sa tibuok kalibotan nga makaluwas kanato kondili si Jesus lamang.

Pinaagi ni Jesus, ang Dios karon nagtanyag kanimo sa kaluwasan, nga permanente nga gipasaylo gikan sa walay katapusan nga silot sa impyerno ug hinoon makasulod sa Langit aron mabuhi sa walay katapusan uban sa Dios.

Andam ka ba sa pagbutang sa imong pagtuo kang Jesukristo, nga Siya namatay sa krus aron sa pagbayad sa silot sa imong mga sala, ug nga Siya nabanhaw gikan sa mga patay sa ikatulo ka adlaw?

Kon mao, mahimo nimong ipahayag kini sa pag-ampo sa Diyos karon, ug kinahanglang sinsero ka.

* * * * * * * * * * 

     Minahal nga Dios, nahibal-an ko nga ako usa ka makasasala, ug nga ako takos sa walay katapusan nga silot.  Apan karon mituo ako kang Jesus, nga Siya namatay sa krus aron sa pagkuha sa silot sa akong mga sala, ug nga Siya nabanhaw gikan sa mga patay sa ikatulo ka adlaw.  Busa palihog pasayloa ako sa akong mga sala pinaagi sa sakripisyo nga kamatayon ni Hesus sa krus aron makabaton ako ug kinabuhing dayon didto sa langit.  Salamat kaayo.  Amen.

* * * * * * * * * *

Kung tinud-anay nimong gibutang ang imong pagtuo kang Jesu-Kristo karon, nan sumala sa Diyos sa Iyang Balaang Bibliya, ikaw adunay kinabuhing dayon sa Langit, gikan niining higayona hangtod sa kahangturan.

Karon nga ikaw adunay kinabuhing dayon sa Langit nga walay bayad gikan kang Jesus, gusto nimong tun-an ug sa pagkat-on kung unsa ang gitudlo sa Dios sa Bag-ong Tugon sa Balaang Bibliya, aron ikaw motubo ug mohamtong niini nga pagtuo.

Si Hesus namatay para kanimo.

Busa karon sa pagpasalamat, kinahanglang magkinabuhi ka alang Kaniya.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kini nga dokumento gikan sa website www.believerassist.com.
Usa ka link sa website - sa English.
Mga bersikulo sa kasulatan nga gikuha gikan sa Ang Pulong Sa Dios.