Kako otići u nebo

- - Kako znati da ideš u nebo

- - Kome će biti dopušteno ući u nebo

- - Božji zahtjevi da mi ljudi uđemo u nebo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Možda se pitate kakve zahtjeve Bog ima da bismo otišli u nebo.

Bog je Onaj koji odlučuje tko će ući u Nebo.

I koristi zahtjeve koje je postavio u Svetoj Bibliji.

Bog kaže u Rimljanima 3:23 »doista, svi su sagriješili i uskraćena im je Božja slava,«.

Svaka osoba zakaže i ne može ući u slavu Božju na nebu zbog naših grijeha.

Bog mora vječno kažnjavati ljude u paklu za svaki grijeh koji počine u svom životu.

Ali Bog je dao ponudu za vas, da vam svi grijesi budu oprošteni i da budete oprošteni od vječne kazne u paklu.

U Ivanu 3:16, Bog opisuje način na koji je Bog opskrbio.

Ivanu 3:16 »Jer Bog tako uzljubi svijet da je dao svoga Jedinorođenog Sina, kako nijedan koji u njega vjeruje ne bi propao, nego imao život vječni.«

Bog nas toliko voli da je poslao svog savršenog Sina, Isusa Krista, koji je bio bez grijeha, da umre na križu, da podnese kaznu za grijehe onih osoba koje vjeruju u Isusa.

Prva poslanica Korinćanima 15:3 »Jer vam najprije predadoh što i primih: da Krist umrije za naše grijehe - po Pismima, 4 i da bi pokopan, i da treći dan bi uskrišen - po Pismima,«.

Isus je uspješno platio kaznu za grijehe, svojom žrtvom na križu, jer je uskrsnuo od mrtvih trećeg dana.

Djela apostolska 16:31 31 »A oni rekoše: »Povjeruj u Gospodina Isusa i bit ćeš spašen ti i dom tvoj!«

Djela apostolska 4:12 »I ni u jednome drugom nema spasenja, jer pod nebom nema drugog imena danoga ljudima u kojem treba da budemo spašeni.«

Po Isusu vam Bog sada nudi spasenje, koje je trajno oprošteno od vječne kazne u paklu i umjesto toga ulazi u nebo da vječno živite s Bogom.

Jeste li spremni povjeriti svoju vjeru u Isusa Krista, da je umro na križu da plati kaznu za vaše grijehe, i da je uskrsnuo od mrtvih treći dan?

To sada možete izraziti u molitvi Bogu i morate biti iskreni.

* * * * * * * * * * 

     Dragi Bože, znam da sam grešnik, i da zaslužujem vječnu kaznu.  Ali upravo sada vjerujem u Isusa, da je umro na križu da primi kaznu za moje grijehe i da je uskrsnuo od mrtvih treći dan.  Stoga, molim te, oprosti mi moje grijehe kroz žrtvu Isusovu smrt na križu kako bih mogao imati vječni život na nebu.  Hvala vam.  Amen.

* * * * * * * * * *

Ako ste istinski utvrdili svoju vjeru u Isusa Krista, onda prema Bogu u Njegovoj Svetoj Bibliji, imate vječni život na nebu, od ovog trenutka zauvijek.

Sada kada imate vječni život na nebu koji je besplatan od Isusa, htjet ćete proučavati i naučiti što Bog uči u Novom zavjetu Svete Biblije, kako biste mogli rasti i sazrijevati u ovoj vjeri.

Isus je umro za tebe.

Dakle, sada u zahvalnosti, trebali biste živjeti za Njega.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ovaj dokument je s web stranice www.believerassist.com.
Link na web stranicu - na engleskom.
Stihovi iz Svetog pisma preuzeti su sa Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001.