Jak se dostat do Nebe

- - Jak poznat, že jdeš do Nebe

- - Komu bude dovoleno vstoupit do nebe

- - Boží požadavky pro nás lidi vstoupit do Nebe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Možná si kladete otázku, jaké požadavky má Bůh na to, abychom šli do nebe.

Bůh je ten, kdo rozhoduje o tom, kdo vstoupí do nebe.

A On používá požadavky které ustanovil v Bibli svaté.

Bůh říká v Římanům 3:23 „všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.“

Každý člověk selže a nemůže vstoupit do Boží slávy v nebi kvůli našim hříchům.

Bůh musí lidi věčně trestat v pekle za každý hřích, kterého se v životě dopustí.

Ale Bůh ti dal nabídku, aby ti byly odpuštěny všechny hříchy a aby ti byl odpuštěn věčný trest v pekle.

V Jan 3:16 Bůh popisuje způsob, jakým Bůh připravil.

Jan 3:16
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“

Bůh nás tak miluje, že poslal svého dokonalého Syna, Ježíše Krista, který byl bez hříchu, aby zemřel na kříži, aby na sebe vzal trest za hříchy těch, kdo věří v Ježíše.

1.list Korintským 15:3 „Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, 4 byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem.“

Ježíš byl vzkříšen z mrtvých třetího dne, což dokazuje, že úspěšně zaplatil trest za hříchy věřících.

Skutky apoštolské 16:31
„Odpověděli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!““

Skutky apoštolské 4:12 „V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!“

Skrze Ježíše vám nyní Bůh nabízí spásu, která je trvale omilostněna věčným trestem v pekle a místo toho vstupuje do nebe, aby věčně žil s Bohem.

Jste připraveni vložit svou víru v Ježíše Krista, že zemřel na kříži, aby zaplatil trest za vaše hříchy, a že vstal z mrtvých třetího dne?

Pokud ano, můžete to nyní vyjádřit v modlitbě k Bohu a musíte být upřímní.

* * * * * * * * * * 

     Drahý Bože, vím, že jsem hříšník a že si zasloužím věčný trest.  Ale právě teď věřím v Ježíše, že zemřel na kříži, aby na sebe vzal trest za mé hříchy, a že třetího dne vstal z mrtvých.  Odpusť mi tedy prosím mé hříchy skrze Ježíšovu obětní smrt na kříži, abych mohl mít věčný život v nebi.  Děkuji.  Amen.

* * * * * * * * * *

Pokud jste nyní skutečně vložili svou víru v Ježíše Krista, pak podle Boha v Jeho svaté Bibli máte věčný život v nebi, od tohoto okamžiku až na věky.

Nyní, když máte věčný život v nebi, který je zdarma od Ježíše, budete chtít studovat a učit se, co Bůh učí v Novém zákoně v Bibli svaté, abyste mohli v této víře růst a dospívat.

Ježíš za tebe zemřel.

Takže nyní s vděčností, měl bys žít pro Něho.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tento dokument je z webové stránky www.believerassist.com.
Odkaz na webovou stránku - v angličtině.
Verše z Písma převzaty z Bible 21