स्वर्गांत कशें पावप

- - स्वर्गाक वचपाचें आसा हें कशें जाणून घेवप

- - कोणाक स्वर्गांत भितर सरपाक मेळटलें

- - आमी मनशांक स्वर्गांत प्रवेश करपाक देवाचीं गरजां

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

घडये तुमकां दिसतलें की आमकां स्वर्गांत वचपाक देवाक खंयचीं गरजां आसात.

स्वर्गांत कोण प्रवेश करता तोच देव थारायता.

आनी पवित्र बायबलांत ताणें स्थापन केल्लीं गरजां तो वापरता.

देव रोमकारांक ३:२३ त म्हणटा - "कारण सगळ्यांनी पातक केलां आनी देवाच्या महिमेचो उणाव जाल्यात".

दरेकलो मनीस अपेसांत पडटा, आनी आमच्या पातकांक लागून सर्गार देवाच्या महिमेंत प्रवेश करूंक शकना.

देवान लोकांक तांच्या जिवितांत केल्ल्या दर एका पातकाखातीर नरकांत सासणाची ख्यास्त दिवंक जाय.

पूण देवान तुमकां एक ऑफर केल्या, तुमचीं सगळीं पातकां माफ जावंक आनी नरकांत सासणाच्या ख्यास्तांतल्यान माफ जावंक.

जुांव ३:१६ त, देव मार्गाचें वर्णन करता जें देवान पुरवण केलां.

जुांव ३:१६ - "कारण देवान संवसाराचेर इतलो मोग केलो की ताणें आपलो एकलोच पूत दिलो, जाका लागून कोण ताचेर विस्वास दवरता तो नाश जावचो न्हय, पूण ताका सासणाचें जिवीत मेळचें."

देव आमचो इतलो मोग करता की ताणें आपलो परिपूर्ण पूत, जेजू क्रिस्ताक, जो पातक नाशिल्लो, खुर्सार मरपाक, जेजूचेर विस्वास दवरपी त्या व्यक्तींच्या पातकांची ख्यास्त घेवपाक धाडलो.

१ कोरिंतकारांक १५:३ - "म्हजें जें मेळ्ळें तें हांवें तुमकां पयलें म्हत्वाचें म्हूण दिलें: शास्त्रा प्रमाणें आमच्या पात्कां खातीर ख्रिस्त मेलो, ताका पुरलो आनी शास्त्रा प्रमाणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जालो".

जेजू पातकांची ख्यास्त फारीक करपाक येसस्वी जालो, ताच्या खुर्सार बळी दिल्ल्यान वरवीं आनी हाचो पुरावो म्हूण, तो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतल्यान जिवंत जालो.

प्रेषितांचीं कृत्यां १६:३१ - "तांणी जाप दिली, "प्रभु जेजूचेर विस्वास दवर, आनी तुका आनी तुज्या घरांतल्या लोकांक तारण मेळटली.""

प्रेषितांचीं कृत्यां ४:१२ - "मोक्ष हेर कोणाकच मेळना, कित्याक सर्गाखाला मनशांक दिल्लें दुसरें नांव ना, जाचे वरवीं आमकां तारण मेळूंक जाय."

जेजू वरवीं, देव आतां तुमकां मोक्ष दिता, जें नरकांत सासणाच्या ख्यास्तांतल्यान कायमची माफी मेळप आनी ताचे बदला देवा वांगडा सासणाचें जगपाक स्वर्गांत प्रवेश करप.

तुमच्या पातकांची ख्यास्त फारीक करुंक तो खुर्सार मेलो आनी तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतल्यान जिवंत जालो म्हळ्ळें तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्ताचेर दवरपाक तुमी तयार आसात?

तशें जाल्यार, तुमी आतां देवा कडेन मागणें करून हें व्यक्त करूंक शकतात, आनी तुमी प्रामाणीक आसूंक जाय.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

प्रिय देवा, हांव जाणां की हांव एक पापी, आनी हांव सासणाची ख्यास्त फावो.

पूण सध्या हांव जेजूचेर विस्वास दवरतां, की तो म्हज्या पातकांची ख्यास्त घेवंक खुर्सार मेलो, आनी तो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतल्यान जिवंत जालो.

देखून कृपा करून म्हाका म्हज्या पातकांक माफ करात, जेजूच्या खुर्सार बळीच्या मरणा वरवीं, जाका लागून म्हाका सर्गार सासणाचें जिवीत मेळूंक शकता.

तुका देव बरें करूं.   आमेन.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

जर तुमी आतां खऱ्या अर्थान जेजू क्रिस्ताचेर तुमचो भावार्थ दवरला जाल्यार, मागीर देवा प्रमाण ताच्या पवित्र बायबलांतल्या, तुमकां सर्गांत सासणाचें जिवीत आसा, ह्या खिणा सावन फुडें सदांकाळ.

आतां तुमकां स्वर्गांत सासणाचें जिवीत मेळ्ळां जें जेजू कडल्यान फुकट आसा, तुमकां पवित्र बायबलाच्या नव्या करारांत देव कितें शिकयता ताचो अभ्यास आनी शिकपाची इत्सा जातली, जाका लागून तुमी ह्या भावार्थांत वाडूंक शकतले आनी परिपक्व जावंक शकतले.

जेजू तुजे खातीर मेलो.

तर आतां, उपकाराची वृत्तींतल्यान, तुमी जेजू खातीर जियेवपाचो यत्न करचो.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

हो दस्तावेज संकेतथळा वयल्यान www.believerassist.com.

वेबसायटीची एक लिंक - इंग्लीशींत.

शास्त्राच्या श्लोकांचो अणकार New International Version पासून जालो.