Ahoana no hahatongavana any an-danitra

- - Ianaro ny fomba handehanana any an-danitra

- - Iza no avela hiditra any an-danitra

- - Ny fepetra takin’Andriamanitra ho antsika olombelona mba hidirantsika any an-danitra

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Angamba manontany tena ianao hoe inona no takin’Andriamanitra mba hahatongavantsika any an-danitra.

Andriamanitra no manapa-kevitra hoe iza no hiditra any an-danitra.

Ary mampiasa ireo fepetra izay napetrany ao amin’ny Baiboly Masina Izy.

Hoy Andriamanitra ao amin’ny Romana 3:23 "fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitr'Andriamanitra".

Ny olona tsirairay dia tsy mahomby, ary tsy mahazo miditra amin’ny voninahitr’Andriamanitra any an-danitra noho ny fahotantsika.

Tsy maintsy manafay ny olona mandrakizay any amin’ny helo Andriamanitra noho ny fahotana rehetra ataony eo amin’ny fiainany.

Fa Andriamanitra dia manome fahafahana ho anao ankehitriny, mba ho voavela ny helokao rehetra, ary hahazo famelan-keloka amin’ny sazy mandrakizay any amin’ny helo.

Ao amin’ny Jaona 3:16 , Andriamanitra dia milazalaza ny fomba nomen’Andriamanitra.

Jaona 3:16
"Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay".

Tena tia antsika Andriamanitra ka nirahiny ny Zanany lavorary, dia i Jesoa Kristy, izay tsy nanana ota, ho faty teo amin’ny hazo fijaliana, handray ny sazy noho ny fahotan’ireo izay mino an’i Jesosy.

1 Korintiana 15:3 
"Fa natolotro anareo ho zava-dehibe indrindra izay noraisiko, dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny Soratra Masina, 4 ary nalevina, ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina".

Nahomby Jesosy tamin’ny fandoavana ny sazy noho ny ota, tamin’ny alalan’ny sorona nataony teo amin’ny hazo fijaliana, ary ho porofon’izany, dia nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo Izy.

Asan'ny Apostoly 16:31
"Ary hoy izy roa lahy: "Minoa an'i Jesosy Tompo, dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao.""

Asan'ny Apostoly 4:12
"Tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena".

Amin'ny alalan'i Jesosy, Andriamanitra izao dia manolotra ny hanome famonjena ho anao.  Afaka mahazo famelan-keloka amin’ny sazy mandrakizay any amin’ny helo ianao, mandrakizay.  Ary, hiditra any an-danitra ianao hiara-miaina amin’Andriamanitra mandrakizay.

Vonona ve ianao hametraka ny finoanao ao amin’i Jesosy Kristy, fa maty teo amin’ny hazo fijaliana Izy mba handoavana ny sazy noho ny fahotanao, ary nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo?

Raha izany no izy, dia azonao atao ny milaza izany amin’ny vavaka amin’Andriamanitra izao, ary tsy maintsy tso-po ianao.

* * * * * * * * * * 

     Andriamanitra ô, fantatro fa mpanota aho ka mendrika ny famaizana mandrakizay.  Fa amin’izao fotoana izao dia mino an’i Jesosy aho, fa maty teo amin’ny hazo fijaliana Izy mba handray ny famaizana noho ny fahotako, ary nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo.  Koa mamelà ny heloko amin’ny alalan’ny fahafatesan’i Jesosy sorona teo amin’ny hazo fijaliana mba hahazoako ny fiainana mandrakizay any an-danitra.  Misaotra anao.  Amena.

* * * * * * * * * *

Raha tena nametraka ny finoanao an’i Jesoa Kristy marina ianao izao, dia araka ny voalazan’Andriamanitra ao amin’ny Baiboliny Masina, dia manana fiainana mandrakizay any an-danitra ianao, manomboka izao ka ho mandrakizay.

Koa satria manana fiainana mandrakizay any an-danitra tsy andoavam-bola avy amin’i Jesosy ianao izao, dia haniry hianatra sy hampihatra izay ampianarin’Andriamanitra ao amin’ny Testamenta Vaovao ao amin’ny Baiboly Masina ianao.  Amin'izany no ahafahanao mitombo sy matotra amin'izany finoana izany.

Jesosy maty ho anao.

Koa ankehitriny amin’ny fankasitrahana, dia tokony hiaina ho Azy ianao.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ity tahirin-kevitra ity dia avy amin'ny tranokala www.believerassist.com.
Rohy mankany amin'ny tranokala - amin'ny teny anglisy.
Ireo andinin-tsoratra masina dia nadika avy amin'ny New International Version.