ਕਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ

- -  ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖੋ

- - ਕੌਣ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

- - ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਾਪ-ਦੰਡ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕੀਏ।

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੋਮੀਆਂ ੩:੨੩ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ   "ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। "

ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਰ ਪਾਪ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਸਦੀਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ।

ਯੂਹੰਨਾ ੩:੧੬ ਵਿਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਯੂਹੰਨਾ ੩:੧੬ " ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੱਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। "

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਪ ਬਿਨਾ ਸੀ।   ਸਲੀਬ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

੧ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ੧੫:੩  " ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਥੀਆਂ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ। ੪ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। "

ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੀਵੰਤ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੧੬:੩੧  " ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ।” "

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੪:੧੨ "" ਯਿਸੂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”"

ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।   ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਸਦੀਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।    ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਗੇ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?   ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਮਰ?   ਅਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮਰੇ ਤੱਕ ਉਠਿਆ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

* * * * * * * * * * 

     ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਪੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ।   ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਲੀਬ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲੈਣ ਲਈ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ' ਤੇ ਮਰੇ ਤੱਕ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ।   ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਕਰੋ ਜੀ।   ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮੀਨ।

* * * * * * * * * *

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਿਊ ਨੇਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਿਹਚਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਲਈ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ।

ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।   ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੈ www.believerassist.com।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ - ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ।