Kamoo o ka fihlago legodimong

- - Tsela ya go tseba gore o ya legodimong

- - Ke mang a tla dumelelwago go tsena legodimong

- - Dinyakwa tša Modimo gore rena batho re tsene legodimong

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mohlomongwe o ipotšiša gore ke dinyakwa dife tšeo Modimo a nago le tšona gore re ye legodimong.

Modimo ke Yena a dirago phetho ya gore ke mang yo a tsenago legodimong.

Gomme O šomiša dinyakwa tšeo A di hlomilego ka Beibeleng ye Kgethwa.

Modimo o re go Baroma 3:23 "gobane bohle ba dirile sebe gomme ba hlaelelwa ke letago la Modimo".

Motho yo mongwe le yo mongwe o a palelwa, gomme a ka se kgone go tsena letagong la Modimo legodimong ka baka la dibe tša rena.

Modimo o swanetše go otla batho ka mo go sa felego diheleng ka baka la sebe se sengwe le se sengwe seo ba se dirago bophelong bja bona.

Eupša Modimo o le diretše tlhagišo, gore dibe tša gago ka moka di lebalelwe, le gore le lebalelwe kotlo ya ka mo go sa felego diheleng.

Go Johane 3:16, Modimo o hlalosa tsela yeo Modimo a e filego.

Johane 3:16
"Gobane Modimo o ratile lefase kudu moo a ilego a gafa Morwa wa gagwe a nnoši, gore mang le mang yo a dumelago go yena a se ke a timela eupša a be le bophelo bjo bo sa felego".

Modimo o re rata kudu mo e lego gore o rometše Morwa wa gagwe yo a phethagetšego, Jesu Kriste, yo a bego a se na sebe, go hwa sefapanong, go tšea kotlo ya dibe tša batho bao ba dumelago go Jesu.

1 Bakorinthe 15:3 
"Gobane seo ke se amogetšego ke se fetišeditše go lena e le sa bohlokwa pele: gore Kriste o hwetše dibe tša rena go ya ka Mangwalo, 4 a bolokwa, a tsošwa ka letšatši la boraro go ya ka Mangwalo".

Jesu o ile a atlega go lefa kotlo ya dibe, ka sehlabelo sa gagwe sefapanong, gomme bjalo ka bohlatse bja se, o ile a tsošwa bahung ka letšatši la boraro.

Ditiro 16:31
"Ba araba ba re: "Dumelang Morena Jesu, gomme le tla phološwa--wena le lapa la gago.""

Ditiro 4:12
"Phološo ga e hwetšwe go motho yo mongwe, gobane ga go leina le lengwe ka tlase ga legodimo leo le filwego batho leo re swanetšego go phološwa ka lona".

Ka Jesu, Modimo bjale o go fa phološo, yeo e lego go swarelwa sa ruri go tšwa kotlong ya go ya go ile diheleng gomme go e na le moo o tsena legodimong go phela ka mo go sa felego le Modimo.

Na o itokišeditše go bea tumelo ya gago go Jesu Kriste, gore o hwile sefapanong go lefa kotlo ya dibe tša gago, le gore o tsogile bahung ka letšatši la boraro?

Ge e ba go le bjalo, o ka hlalosa se ka thapelo go Modimo gona bjale, gomme o swanetše go ba yo a botegago.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

     Modimo yo a rategago, ke a tseba gore ke modiradibe, le gore ke swanelwa ke kotlo ya go ya go ile.  Eupša gona bjale ke dumela go Jesu, gore O hwile sefapanong go tšea kotlo ya dibe tša ka, le gore O tsogile bahung ka letšatši la boraro.  Ka fao ke kgopela o ntshwarele dibe tša ka, ka lehu la sehlabelo la Jesu sefapanong, gore ke kgone go ba le bophelo bjo bo sa felego legodimong.  Ke a leboga.  Amene.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Ge o beile tumelo ya gago ka nnete go Jesu Kriste bjale, gona go ya ka Modimo ka Beibeleng ya gagwe ye Kgethwa, o na le bophelo bjo bo sa felego legodimong, go tloga motsotsong wo go ya pele go ya go ile.

Bjale ka ge o na le bophelo bjo bo sa felego legodimong bjo bo sa lefelwego go tšwa go Jesu, o tla nyaka go ithuta le go ithuta seo Modimo a se rutago Testamenteng ye Mpsha ya Beibele ye Kgethwa, gore o kgone go gola le go gola tumelong ye.

Jesu o hwetše wena.

Ka fao bjale, go tšwa go tebogo, o swanetše go leka go phela bophelo bja gago bakeng sa Yena.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tokomane ye e tšwa go weposaete ya  www.believerassist.com.

Kgokagano ya weposaete - ka Seisemane.

Ditemana tša Mangwalo di ile tša fetolelwa go tšwa go  New International Version.