Jennete nädip barmaly

- - Nädip bilmeli - jennete barýandygyňy

- - Kime jennete girmäge rugsat berler

- - Adamlaryň jennete girmegi üçin Taňrynyň talaplary

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Belki-de, Hudaýyň jennete gitmegimiz üçin haýsy talaplary bar diýip pikir edýän bolsaňyz gerek.

Jennete kimiň girjekdigini Hudaý kesgitleýär.

Hudaý Mukaddes Injilde talaplary kesgitledi we olary ulanýar.

Rimliler 3:23-de Hudaý aýdýar - "sebäbi hemmeler günä edip, Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldular".

Her bir adam şowsuzlyga uçraýar we günälerimiz sebäpli asmanda Hudaýyň şöhratyna girip bilmeýär.

Hudaý durmuşynda eden her bir günäsi üçin adamlary dowzahda ebedi jezalandyrmalydyr.

Emma Hudaý ähli günäleriňizi bagyşlamagy teklip etdi we dowzahda ebedi jezany bagyşlamak üçin.

Johnahýa 3:16-da Hudaý Hudaýyň üpjün eden ýoluny suratlandyrýar.

Johnahýa 3:16 -
"Çünki Hudaý dünýäni şeýle bir söýýärdi welin, ýekeje Ogluny berdi, oňa ynanýanlaryň hemmesi heläk bolmaz, ebedi ýaşaýyş alar".

Hudaý bizi şeýle bir söýýär welin, hiç haçan günä etmedik kämil Ogly Isa Mesihi iberdi.   Isa Mesihe iman edenleriň günäleri üçin jeza almak üçin haçda öldi.

1 Korintoslylar 15:3 - "Alan zatlarym üçin size ilkinji nobatda möhüm ähmiýete eýe boldum: Mukaddes azgylara görä Mesihiň günälerimiz üçin ölendigi, jaýlanandygy we theazgylara görä üçünji gün direlendigi".

Isa haçdaky gurbanlygy bilen günäleriň jezasyny tölemekde üstünlik gazandy we munuň subutnamasy hökmünde üçünji gün direldi.

Resullaryň Işleri 16:31 -
"Olar: "Reb Isa iman ediň, siz we maşgalaňyz halas bolarsyňyz" diýip jogap berdiler."

Resullaryň Işleri 4:12 - "Halas boluş başga hiç kimde tapylmaýar, çünki jennetiň aşagynda adamlara berlen başga bir at ýok - bu halas edilmelidiris."

Isanyň üsti bilen Hudaý indi size gutulyş bermegi teklip edýär.   Jähennemdäki ebedi jezadan hemişelik bagyşlanyp bilersiňiz.   We, Hudaý bilen baky ýaşamak üçin jennete girersiň.

Isa Mesihe iman etmäge taýynmy?   Isanyň günäleriňiziň jezasyny tölemek üçin haçda ölendigine ynanýarsyňyzmy?   We, üçünji günde direlendigine ynanýarsyňyzmy?

Şeýle bolsa, muny indi Hudaýa doga-dileg edip bilersiňiz, çyn ýürekden bolmaly.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

     Gadyrly Hudaý, meniň günäkärdigimi bilýärin, we ebedi jeza bermelidigimi.   Emma, edil şu wagt Isa ynanýaryn.   Isanyň günälerimiň jezasyny tölemek üçin haçda ölendigine ynanýaryn.   We, üçünji günde direlendigine ynanýaryn.   Şonuň üçin haýyş edýärin Isanyň haçdaky gurban ölümi bilen meni günälerimi bagyşlaň.   We munuň üsti bilen maňa jennetdäki ebedi ýaşaýşy bermegiňizi haýyş edýärin.   Sag boluň.   Omyn.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Eger Isa Mesihe çyn ýürekden iman eden bolsaňyz, onda Mukaddes Injilinde Taňrynyň sözlerine görä, bu pursatdan baky jennetde ebedi ýaşaýşyňyz bolar.

Indi Isadan jennetde mugt ebedi ýaşaýyş alanyňyzdan soň, Hudaýyň Mukaddes Injiliň Täze amenthtinde öwredýän zatlaryny öwrenmek we ulanmak islärsiňiz.   Bu usul bilen, bu imanda kämillik ýaşyna ýetip ösüp bilersiňiz.

Isa siziň üçin öldi.

Şonuň üçin indi minnetdarlyk duýgusyndan, durmuşyňyzy Onuň üçin ýaşamaga çalyşmaly.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bu resminama  www.believerassist.com  web sahypasyndan.

Web sahypasyna baglanyşyk - iňlis dilinde.

Scriptazgy aýatlary  New International Version -den terjime edildi.