làm thế nào để có được lên thiên đàng

- - làm thế nào để biết rằng bạn đang đi đến thiên đàng

- - Ai sẽ được phép vào thiên đàng

- - Những gì Thiên Chúa đòi hỏi của chúng ta con người để được phép vào Thiên đàng

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Có lẽ bạn đang tự hỏi những gì Thiên Chúa đòi hỏi phải cho chúng ta con người để có được vào Thiên đàng.

Đức Chúa Trời là Đấng quyết định ai sẽ vào Thiên đàng.

Và Ông sử dụng các yêu cầu mà Ngài đã thiết lập trong Kinh Thánh.

Thiên Chúa nói trong Rô-ma ba:hai mươi ba (3:23) - "vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời,"

Mỗi người là thiếu và không thể vào vinh quang của Thiên Chúa ở trên thiên đường, bởi vì tội lỗi của chúng ta.

Thiên Chúa phải trừng phạt người cho mọi tội lỗi mà họ đã cam kết trong cuộc sống của họ.    Hình phạt này sẽ có trong địa ngục và vĩnh viễn.

Nhưng Thiên Chúa đã làm cho một đề nghị cho bạn, để có tất cả tha thứ cho tội lỗi của bạn, và để được ân xá từ các hình phạt đời đời trong địa ngục.

Trong Giăng ba:mười sáu (3:16) , Chúa mô tả cách mà Thiên Chúa đã cung cấp.

Giăng ba:mười sáu (3:16) - "Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Ngài sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc."

Thiên Chúa yêu thương chúng ta rất nhiều rằng ông gửi cho con trai của ông - hoàn hảo sinless Chúa Giêsu Kitô, - cho chết trên thập giá để có các hình phạt cho tội lỗi của những người tin vào Chúa Giêsu.

một Cô-rinh-tô mười lăm:ba (15:3) - "Vì trước hết, tôi truyền lại cho anh chị em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa Cứu Thế đã chết vì tội lỗi chúng ta như lời Kinh Thánh. (bốn) (4) Ngài được chôn và đến ngày thứ ba Ngài sống lại đúng như lời Kinh Thánh. "

Chúa Giêsu đã thành công trong việc trả tiền các hình phạt cho tội lỗi thông qua sự hy sinh của mình trên thập tự giá vì ông đã được nâng lên từ cõi chết vào ngày thứ ba.

Công Vụ mười sáu:ba mươi một (16:31) - "Họ đáp: “Hãy tin Chúa Giê-su, thì ông và gia đình ông sẽ được cứu!”"

Công Vụ bốn:mười hai (4:12) - "Không có sự cứu rỗi trong một ai khác cả, vì dưới trời không có danh nào khác được ban cho loài người để chúng ta phải nhờ Danh ấy mà được cứu.”"

Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa hiện đang cung cấp cho bạn sự cứu rỗi, mà đã được tha thứ vĩnh viễn khỏi hình phạt đời đời trong địa ngục và thay vào đó bước vào thiên đàng để sống đời đời với Thiên Chúa.

Bạn đã sẵn sàng để đặt niềm tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô, rằng Ngài chết trên thập tự giá để trả hình phạt cho tội lỗi của mình, và rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba?

Nếu vậy, bạn có thể bày tỏ này trong lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời bây giờ, và bạn phải chân thành.

* * * * * * * * * *

     Thân yêu Thiên Chúa, tôi biết rằng tôi là một kẻ có tội và rằng tôi xứng đáng bị trừng phạt đời đời.    Nhưng bây giờ tôi tin vào Chúa Giêsu, rằng ông đã chết trên thập giá để có hình phạt cho tội lỗi của tôi và rằng ông đã tăng từ người chết vào ngày thứ ba.    Vì vậy xin vui lòng tha thứ cho tôi tội lỗi của tôi qua cái chết hy sinh của Chúa Giêsu trên thập giá vì vậy mà tôi có thể có sự sống đời đời trong thiên đàng.    Cảm ơn bạn.

* * * * * * * * * *

Nếu bạn đã thực sự đặt đức tin của bạn vào Chúa Giêsu Kitô bây giờ, - sau đó, theo Thiên Chúa trong Kinh Thánh của mình, - bạn có cuộc sống vĩnh cửu trên thiên đường, từ thời điểm này về phía trước mãi mãi.

Bây giờ bạn có sự sống đời đời trên Thiên Đàng, miễn phí từ Chúa Giêsu, bạn sẽ muốn nghiên cứu và học hỏi những gì Thiên Chúa giảng dạy trong Tân Ước của Kinh Thánh, để bạn có thể lớn lên và trưởng thành trong đức tin này.

Chúa Giêsu đã chết cho bạn.    Vì vậy, bây giờ trong lòng biết ơn, bạn nên sống cuộc sống của bạn cho Ngài.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tài liệu này là từ trang mạng
www.believerassist.com .

Một liên kết đến trang mạng - bằng tiếng Anh.

câu Kinh Thánh được lấy từ:  New Vietnamese Bible (NVB) - www.biblegateway.com