Indlela yokuya ezulwini

- - Indlela yokwazi ukuba uya ezulwini

- - Ngubani oya kuvunyelwa ukungena ezulwini

- - Izinto ezifunwa nguThixo ukuze thina bantu singene ezulwini

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mhlawumbi uyazibuza ukuba zeziphi izinto ezifunwa nguThixo ukuze siye ezulwini.

NguThixo ogqibayo ukuba ngubani na oya kungena ezulwini.

Yaye usebenzisa izinto ezifunekayo azibeke kwiBhayibhile Engcwele.

UThixo uthi kwabaseRoma 3:23 “kuba bonile bonke, basilela eluzukweni lukaThixo”.

Wonke umntu uyasilela, kwaye akanakungena ebuqaqawulini bukaThixo ezulwini ngenxa yezono zethu.

UThixo kufuneka ohlwaye abantu esihogweni ngonaphakade ngaso sonke isono abasenzayo ebomini babo.

Kodwa ke uThixo wenze indlela yokuba ukuphephe oku.   Le ndlela ibandakanya ukukuxolela zonke izono zakho kunye nokukuxolela kwisohlwayo sanaphakade esihogweni.

KuYohane 3:16, uThixo uchaza indlela uThixo asilungiselele ngayo.

Yohane 3:16 -
“Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade."

UThixo usithanda kakhulu kangangokuba wathumela uNyana wakhe ofezekileyo, uYesu Kristu, owayengenasono, ukuba afe emnqamlezweni, ukuze athabathele isohlwayo sezono zabo bakholwayo kuYesu.

Eyoku-1 kwabaseKorinte 15:3 - 
“Kuba oko ndakwamkelayo ndakunikela kuni ngokokuqala, ukuba uKristu wazifela izono zethu, ngokutsho kweZibhalo; 4 nokokuba wangcwatywa, nokokuba uvukile ngomhla wesithathu ngokwezibhalo.”

UYesu waphumelela ekuhlawuleni isohlwayo sezono, ngedini lakhe emnqamlezweni, yaye njengobungqina boku, wavuswa kwabafileyo ngomhla wesithathu.

IZenzo 16:31 -
“Baphendula ke bona bathi, "Kholwa kuyo iNkosi uYesu, wosindiswa wena nendlu yakho.""

IZenzo 4:12 - “Usindiso alufumaneki nakubani na ongomnye, kuba akukho gama limbi phantsi kwezulu, linikiweyo ebantwini, esimele ukusindiswa ngalo."

NgoYesu, uThixo ngoku unikela ukukunika usindiso.   Unokuxolelwa kwisohlwayo sikanaphakade esihogweni.   Kwaye, uya kungena ezulwini ukuze uhlale noThixo ngonaphakade.

Ngaba ukulungele ukubeka ukholo lwakho kuYesu Kristu, ukuba wafa emnqamlezweni ukuze ahlawule isohlwayo sezono zakho, nokuba wavuka kwabafileyo ngomhla wesithathu?

Ukuba kunjalo, ngoku unokukuvakalisa oku emthandazweni kuThixo, yaye umele unyaniseke.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

     Thixo othandekayo, ndiyazi ukuba ndingumoni, kwaye ndifanelwe sisohlwayo sikanaphakade.   Kodwa ngoku ndiyakholwa kuYesu, ukuba wafa emnqamlezweni ukuze athabathe isohlwayo sezono zam, nokuba wavuka kwabafileyo ngomhla wesithathu.   Ngoko ndicela undixolele izono zam, ngokufa kwedini likaYesu emnqamlezweni, ukuze ndibe nobomi obungunaphakade ezulwini.   Enkosi.   Amen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Ukuba ngokunyanisekileyo ubeke ukholo lwakho kuYesu Kristu ngoku, ngoko ngokutsho kukaThixo kwiBhayibhile Yakhe Engcwele, unobomi obungunaphakade ezulwini, ukususela ngalo mzuzu kuse phambili ngonaphakade.

Ngoku ukuba unobomi obungunaphakade ezulwini, efika kuwe evela kuYesu ngaphandle kwentlawulo, uya kufuna ukufunda nokusebenzisa oko uThixo akufundisayo kwiTestamente Entsha yeBhayibhile Engcwele, ukuze ukhule uze uqole kolu kholo.

UYesu wakufela.

Ke ngoku ukusuka kumbulelo, kufuneka uzame ukuphilela Yena ubomi bakho.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Olu xwebhu luvela kwiwebhusayithi  www.believerassist.com.

Ikhonkco kwiwebhusayithi - ngesiNgesi.

Iindinyana zesiBhalo ziguqulelwe ukusuka ku- New International Version .