Kif tasal fis-sema

- - Tgħallem kif tmur is-sema

- - Min se jitħalla jidħol fis-sema

- - Ir-rekwiżiti ta’ Alla biex aħna l-bnedmin nidħlu fis-sema

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Forsi qed tistaqsi x’rekwiżiti Alla għandu biex immorru fis-sema.

Alla hu Dak li jiddeċiedi min jidħol fis-sema.

U Hu juża r-rekwiżiti li Hu stabbilixxa fil-Bibbja Mqaddsa.

Alla jgħid f’Rumani 3:23 - "għax kulħadd dinbu u ma jaqax mill-glorja ta' Alla".

Kull persuna tfalli, u ma tistax tidħol fil-glorja ta 'Alla fis-sema minħabba dnubietna.

Alla għandu jikkastiga lin-nies għal dejjem fl-infern għal kull dnub li jagħmlu f’ħajjithom.

Imma Alla għamel offerta għalik, biex ikollok dnubietek kollha maħfura, u biex tiġi maħfra mill-kastig etern fl-infern.

F’Ġwanni 3:16, Alla jiddeskrivi l-mod li Alla pprovda.

Ġwanni 3:16 - "Għax Alla tant ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jitħassarx imma jkollu l-ħajja ta' dejjem."

Alla tant iħobbna li bagħat lil Ibnu perfett, Ġesù Kristu, li kien mingħajr dnub, biex imut fuq is-salib, biex jieħu l-kastig tad-dnubiet ta’ dawk il-persuni li jemmnu f’Ġesù.

1 Korintin 15:3 - "Għal dak li rċevejt jien għadditilkom bħala l-ewwel importanza: li Kristu miet għal dnubietna skond l-Iskrittura, 4 li ġie midfun, li rxoxta fit-tielet jum skond l-Iskrittura."

Ġesù rnexxielu jħallas il-piena għad-dnubiet, permezz tas-sagrifiċċju Tiegħu fuq is-salib, u bħala prova ta’ dan, Qam mill-imwiet fit-tielet jum.

Atti 16:31 - "Huma wieġbu, "Emmnu fil-Mulej Ġesù, u inti tiġi salvata - int u dar tiegħek.""

Atti 4:12 - "Is-salvazzjoni ma jinstab f'ħaddieħor, għax m'hemm l-ebda isem ieħor taħt is-sema mogħti lill-bnedmin li bih irridu nkunu salvati."

Permezz ta’ Ġesù, Alla issa qed joffrilek is-salvazzjoni, li qed tiġi maħfra b’mod permanenti mill-kastig etern fl-infern u minflok tidħol fis-sema biex tgħix għal dejjem ma’ Alla.

Inti lest li tpoġġi l-fidi tiegħek f’Ġesù Kristu, li Hu miet fuq is-salib biex iħallas il-kastig għal dnubietek, u li Qam mill-imwiet fit-tielet jum?

Jekk iva, tistaʼ tesprimi dan b’talb lil Alla issa, u trid tkun sinċier.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

     Għażiż Alla, naf li jien midneb, u li ħaqqni kastig etern.   Imma bħalissa nemmen f’Ġesù, li Hu miet fuq is-salib biex jieħu l-kastig għal dnubieti, u li Qam mill-imwiet fit-tielet jum.   Mela jekk jogħġbok aħfirli dnubieti, permezz tal-mewt tas-sagrifiċċju ta’ Ġesù fuq is-salib, sabiex inkun nista’ jkolli l-ħajja ta’ dejjem fis-sema.   Grazzi.   Amen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jekk ġenwinament poġġejt il-fidi tiegħek f'Ġesù Kristu issa, allura skond Alla fil-Bibbja Mqaddsa Tiegħu, għandek il-ħajja ta' dejjem fis-sema, minn dan il-mument 'il quddiem għal dejjem.

Issa li għandek il-ħajja eterna fis-sema li hija bla ħlas mingħand Ġesù, tkun trid tistudja u titgħallem dak li Alla jgħallem fit-Testment il-Ġdid tal-Bibbja Mqaddsa, biex tkun tista’ tikber u timmatura f’din il-fidi.

Ġesù miet għalik.

Allura issa bi gratitudni, għandek tgħix għalih.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dan id-dokument huwa mill-websajt  www.believerassist.com.

Link għall-websajt - bl-Ingliż.

Links għal dan id-dokument - bit-Taljan , bl-Għarbi , bl-Ingliż , bil-Franċiż.

Il-versi tal-Iskrittura ġew tradotti minn New International Version.